Algemene voorwaarden Van Griensven advocatuur

  1. Van Griensven advocatuur is een eenmanszaak, waarin ten tijde van het vaststellen van deze algemene voorwaarden mr. Y.J.H. van Griensven als enig advocaat werkzaam is. Van Griensven advocatuur stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te voeren in de meest brede zin van het woord.
  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Van Griensven advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Van Griensven advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Van Griensven advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief btw, met een maximum van EUR 15.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Van Griensven advocatuur indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
  4. Van Griensven advocatuur is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Van Griensven advocatuur zal hierover, indien mogelijk, van tevoren overleg met de opdrachtgever plegen en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. Van Griensven advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn of haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is Van Griensven advocatuur bevoegd, mede namens de opdrachtgever, deze beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden althans om deze aan de opdrachtgever tegen te werpen.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Van Griensven advocatuur voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht door Van Griensven advocatuur.
  6. De werkzaamheden van Van Griensven advocatuur worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Nadien is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand.
  7. Op alle overeenkomsten tussen Van Griensven advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Breda.
  8. Geschillen tussen Van Griensven advocatuur en de opdrachtgever betreffende (a) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht aan Van Griensven advocatuur, (b) een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van EUR 10.000,00 (inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere en (c) de hoogte en/of de incasso van een of meer door Van Griensven advocatuur verstuurde declaraties, worden uitsluitend beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur ingevolge het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Een exemplaar van dit reglement zal door Van Griensven advocatuur desgevraagd kosteloos aan de opdrachtgever worden gestuurd. Om door de Geschillencommissie ontvankelijk te worden verklaard in de klacht dient de klacht overeenkomstig artikel 9.2 eerst te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Van Griensven advocatuur en wel binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 5153 888 | F: +31 (0)76 2011 320 | E: vangriensven@vglaw.nl