Algemene voorwaarden Van Griensven advocatuur

  1. Van Griensven advocatuur is een eenmanszaak, waarin ten tijde van het vaststellen van deze algemene voorwaarden mr. Y.J.H. van Griensven als enig advocaat werkzaam is. Van Griensven advocatuur stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te voeren in de meest brede zin van het woord.
  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Van Griensven advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Van Griensven advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzeke­ring mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Van Griensven advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief btw, met een maximum van EUR 15.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Van Griensven advocatuur indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
  4. Van Griensven advocatuur is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Van Griensven advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn of haar aansprake­lijkheid wenst te beperken, is Van Griensven advocatuur bevoegd, mede namens de opdrachtgever, deze beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden althans om deze aan de opdrachtgever tegen te werpen.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Van Griensven advocatuur voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van de opdracht door Van Griensven advocatuur.
  6. De werkzaamheden van Van Griensven advocatuur worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Nadien is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand. Betaling van declaraties van Van Griensven advocatuur dient zonder opschorting of verrekening plaats te vinden binnen de betalingstermijn. Van Griensven advocatuur is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een (aanvullend) voorschot te verlangen alvorens de uitvoering van de opdracht aan te vangen of voort te zetten. Een voorschot zal door middel van een voorschotdeclaratie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. In afwijking van het voorgaande geldt dat voorschotdeclaraties per omgaande dienen te worden betaald, tenzij hierop een andere betalingstermijn is vermeld. Indien de opdracht aan Van Griensven advocatuur door meerdere partijen wordt verstrekt zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie(s).
  7. De opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming om de aan Van Griensven advocatuur verstrekte (persoons)gegevens te verwerken, onder meer in verband met de uitvoering van de opdracht, ten behoeve van relatiebeheer en voor andere in het van toepassing zijnde privacy-statement van Van Griensven advocatuur vermelde doeleinden. Dit privacy-statement, waarin informatie is opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens door Van Griensven advocatuur, is te raadplegen op www.vglaw.nl  en wordt op verzoek kosteloos door Van Griensven advocatuur toegezonden.
  8. Van Griensven advocatuur is op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
  9. Op alle overeenkomsten tussen Van Griensven advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 515 3 888 | E: vangriensven@vglaw.nl | Bezoekadres: Schrauwenhof 14, Breda